สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างสมทบ 5 อัตรา

การรับสมัครสอบวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.audit.go.th/home หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารการ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 410 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 3 ถนนเลี่ยง เมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4451-2703 ในวัน และเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด