มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://jobs.ubu.ac.th หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน หรือ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://www.ubu.ac.th/web/person หัวข้อ สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และชำระค่าสมัครสอบตามข้อ 7
ทั้งนี้ จะถือเอาวันที่ชำระค่าสมัครเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ลำดับเลขประจำตัวสอบแต่ละราย ให้เรียงตามวันเวลาที่ชำระเงินค่าสมัครเป็นหลัก