โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
ณ งานการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนและทาง Website ที่ http://knchosp.moph.go.th/
และจะสอบคัดเลือกในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูโน โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชกระนวน