มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา 8 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัครและวิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ Download ได้ที่เว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม https://www.rmu.ac.th หัวข้อข่าวสมัครงาน และสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
1 สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
2 สมัครทางไปรษณีย์ให้ดำเนินการดังนี้

  • ชำระเงินค่าสมัครผ่านที่ทำการไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์ และไม่รับเงินสด) สั่งจ่ายธนาณัติตามจำนวนค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันในนาม นายมัฆวา ยีสารพัฒน์ บุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปณ.โนนศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44001
  • นำใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อย แนบเอกสารให้ครบถ้วน ธนาณัติฉบับจริง (ให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน) ใส่ซองรวมกันแล้วส่งไปรษณีย์ EMS ไปกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 4400ด (ยื่นสมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 โดยจะถือเอา วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4371-3060 หรือ https://www.facebook.com/personnel.rmu ในวันและเวลาราชการ