สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยสนับสนุนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 4 อัตรา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา
ค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ 346 ถนนจิระ ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4430 0901 ต่อ 2