โรงพยาบาลหนองพอก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลหนองพอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 540 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • อายุ 20 – 30 ปี
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่รับรองโดยสภาการพยาบาล

2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 435 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. อายุ 20 – 35 ปี
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชา หนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือ ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 435 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญเวชสถิติ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
 3. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
  4.อายุ 20 – 35 ปี

4 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 315 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับวุฒิหลักสูตรการบริบาล ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุหลักสูตรอย่างน้อย 6 เดือน หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
 • อายุ 18 – 35 ปี

5 ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 315 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 3. มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

6 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 315 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

7 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 315 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือปลายหรือเทียบเท่า
 2. มีความรู้ความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ได้
 3. มีความสามารถขับรถยนต์สาธารณะได้ (รถยนต์/รถตู้/รถส่งต่อผู้ป่วย)
 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล/ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ
 5. เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

8 ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 315 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
 2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วัน เวลา และวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองพอก หรือสมัครทาง E-mail และไปรษณีย์ ในระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ถึง 21 กันยายน 2565