โรงพยาบาลขุนหาญ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

  1. พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
  4. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
  5. นักกิจกรรมบำบัด (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลขุนหาญ ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โรงพยาบาลขุนหาญขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์โรงพยาบาลขุนหาญที่ www.khunhanhos.go.th/

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร