องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. ผู้ช่วยครู (เอกพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

  1. คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. คนสวน จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และเวลา 13.00 น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์เลขหมาย 0-4323-9224 หรือทางเว็บไซต์ www.kkpao.go.th (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร