คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 31 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 28 อัตรา
ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวนน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ ในเมือง) หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  2. สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง pd.msu.ac.th โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันชำระเงินค่าสมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร และค่าสมัครมาพร้อมค่าสมัครส่งเป็นธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ในนาม นางสาวเพลินพิศ ปักษา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 043-021021 ต่อ 87809 สั่งจ่ายเฉพาะ ปณ. โนนศรีสวัสดิ์ 44001 (เท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้สมัคร จะต้องโทรศัพท์แจ้งให้คณะแพทยศาสตร์ (นางสาวเพลินพิศ ปักษา) ทราบ และหากเอกสารส่งถึงคณะแพทยศาสตร์ หลังปิดรับสมัคร โดยที่ทางคณะฯ ไม่ได้รับแจ้งจากผู้สมัคร คณะฯ จะถือว่าผู้นั้นไม่ได้สมัคร

ระยะเวลาการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลังที่ pd.msu.ac.th กองการเจ้าหน้าที่, กองประชาสัมพันธ์, งานประสานงานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครและคณะแพทยศาสตร์

หมายเหตุ ลำดับเลขประจำตัวสอบแต่ละรายให้เรียงตามวันที่ชำระเงินค่าสมัครเป็นหลัก หากชำระเงินในวันเดียวกันให้เรียงผู้สมัครด้วยตนเองตามลำดับขึ้นก่อน ตามด้วยผู้สมัครทางไปรษณีย์หรือสมัคร ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเวลาที่เอกสารสมัครส่งมาถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร