องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานจ้าง 57 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 18. รวม 55 อัตรา ประกอบด้วย

ก. สำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 15. รวม 38 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา

 1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 5. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยสถาปนิค จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
 10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยโภชนากร จำนวน 1 อัตรา
 12. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 3 อัตรา
 13. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

ข. สำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 3. รวม 17 อัตรา ดังนี้ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 5 อัตรา

 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 2. ผู้ดูแลคนชรา จำนวน 10 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2. รวม 2 อัตรา ประกอบด้วย คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 1. ยาม จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสวมหน้ากากอนามัยตลอด ระยะเวลาการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4302 9667 ต่อ 109

ทั้งนี้ ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1. เท่านั้น เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร