คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 4 อัตรา

  1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://jobs.ubu.ac.th หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และชำระค่าสมัครสอบตามข้อ 7 ทั้งนี้ จะถือเอาวันที่ชำระค่า สมัครเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร และลำดับเลขประจำตัวสอบแต่ละรายให้เรียงตามวัน เวลา ที่ชำระเงินค่าสมัครเป็นหลัก

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร