สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 (หลังเก่า) โดย ผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด