โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2565
(1) ผู้สนใจสมัครให้ Download แบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ http://www.jvkk.go.th หัวข้อ รับสมัครงาน
(2) กรอกเอกสารแบบฟอร์มใบรับสมัคร ติดรูปถ่าย ลงลายมือชื่อผู้สมัคร
(3) หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว (กว้าง 3 ซม./สูง 4 ซม.) โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 9 รูป
3.2) สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติการศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครคือภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ยื่นแทนได้
3.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
3.5) ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็น โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. พ.ศ.2553)
3.6) สำเนาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ
3.7) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 ฉบับ
3.8) ใบรับรองคุณวุฒิ ก.พ. ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ได้ที่ https://accreditation.ocsc.go.th/search/curriculum ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ ไว้ด้วยโดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
(4) ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามข้อ (1) – (3) ในรูปแบบ PDF ส่งไปที่ E-mail : hrd.jvkk@gmail.com
(5) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์จะพิจารณาการรับสมัครจากวันที่ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : hrd.jvkk@gmail.com ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 24.00 นาฬิกา