โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 18 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. (เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน) ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน