คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2565

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการด้านรัฐศาสตร์
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ) จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา เลขอัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 8 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด งานเวชกรรมสังคม (หน่วย PCU ศรีสวัสดิ์) โรงพยาบาลสุทธาเวช
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ – อายุไม่เกิน 35 ปี
 1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด งานอำนวยการ (หน่วยคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา)
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลแผนกต่าง ๆ หรือสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responde) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,900 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิ อื่น ๆเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2
 • มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • หากผ่านการอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานนอกเวลาราชการหรือทำงานเป็นกะได้
 • ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และการเดินทาง
 • มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ มีทัศคติที่ดี มีใจรักในการให้บริการ
 1. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • มีประสบการณ์ในด้านการประกอบอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนงาน) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สมัครสอบด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)
สมัครสอบในรูปแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทางเพจเฟสบุ๊คงานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลิงค์รับสมัครงาน ออนไลน์) หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักงานโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4302 1021 ต่อ 87809