โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13-27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162