วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน นักการภารโรง และแม่บ้าน

 1. ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 9,210 บาท
  หากผ่านการ ทดลองงานจะ ได้รับครองชีพ 2000 บาท
  ปริญญาตรี
  -ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ
  -ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  -สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาพลศึกษา) 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 9,210 บาท
  หากผ่านการ ทดลองงานจะ ได้รับครองชีพ 2000 บาท
  ปริญญาตรี
  -พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา
  -การฝึกและการจัดการกีฬา/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  -สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์และการออก กำลังกาย
  -บธบ.การจัดการการกีฬา
  -สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. นักการภารโรง 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 6,140 บาท
  หากผ่านการ ทดลองงานจะ ได้รับครองชีพ 2000 บาท
  วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6
 4. แม่บ้าน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 6,140 บาท
  หากผ่านการ ทดลองงานจะ ได้รับครองชีพ 2000 บาท
  วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัครที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี