องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่
– ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
– หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-1055 ต่อ 136