มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) 3 อัตรา

กำหนดรับสมัครในวันที่ 28 พฤจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครได้ ดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น
  2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และสลิปการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ บัญชีเลขที่ 4043195656 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ มายังงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะถือ วันชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนปิดรับสมัคร โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ยากรเป็นหลักฐาน และให้วงเล็บมุมซอง (สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/2565)
  3. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
  4. ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตการจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร