สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล สวนสัตว์อุบลราชธานี เท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 080 3628978 โดยผู้สมัครต้องแนบหลักฐานในการสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน