สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก แต่งกายสุภาพเรียบร้อย