สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างโครงการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก Download ใบสมัครได้ที่ www.ubon.zoothailand.org

  1. กรณีผู้มีคุณสมบัติสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด เป็นไฟล์ PDF โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัคร มาที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ทาง E-mail: naphapa_on9999@hotmail.com ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2565
  2. กรณีผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเองยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและ เวลาทำการ เวลา 08.30 – 16.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 080-362-4978