โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 20 บาท และค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น