ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 6 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือก และยื่นสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ห้องประชุมหงส์ยนตร์ ชั้น 3
ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 พฤศจิกายน 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในอัตรา จำนวน 300 บาท ในวันที่สมัครเมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ