สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
กลุ่มวิชา / หรือทาง / สาขาวิชาเอก
การประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา
คอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัครให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ศธ 0206.6/14 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสรรหาและ เลือกสรรเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ของ ผู้สมัคร ดังนี้

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปีต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาต่อ จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C และให้แนบหนังสือรับรองการนับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)