มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

  1. อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
  2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
  3. อาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน
  4. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  5. อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
  6. นักวิชาการศึกษา
  7. พนักงานขับรถยนต์
  8. พนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี
  9. พนักงานทั่วไป ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

กำหนดรับสมัครในวันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือสมัครทางไปรษณีย์