โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.jvkorat.go.th หัวข้อ “ข่าวการรับสมัครงาน” โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร และหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น ให้ส่งถึงผู้รับ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โดยเริ่มส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-22 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นวันส่งเอกสารการรับสมัคร (ไม่เกินวันที่ 22 ธันวาคม 2564)