สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1 ช่วยปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสังคมสงเคราะห์
 2. อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  ค่าตอบแทน 14,000.- บาท/เดือน

2 ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. การเงิน การบัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 2. อายุ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  ค่าตอบแทน 12,000.- บาท/เดือน

3 ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. คอมพิวเตอร์
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 2. อายุ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  ค่าตอบแทน 10,000.- บาท/เดือน

4 ช่วยปฏิบัติงานพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 2. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
  ค่าตอบแทน 10,000.- บาท/เดือน (1 อัตรา)
  และ
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 3. วุฒิการศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 4. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
  ค่าตอบแทน 8,000.- บาท/เดือน (1 อัตรา)

5 ช่วยปฏิบัติงานดูแลความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
  ค่าตอบแทน 10,000.- บาท/เดือน

6 ช่วยปฏิบัติงานคนครัว จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
  ค่าตอบแทน 10,000.- บาท/เดือน

7 ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 2. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 65
  ค่าตอบแทน 10,000.- บาท/เดือน

การรับสมัคร
สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสถนคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร