โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. (เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน) ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน