โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ http://www.detudomhospital.org หัวข้อ การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ