สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติงาน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ