วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

 1. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  1.1 อาจารย์ดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
 2. ตำแหน่งครู จำนวน 10 ตำแหน่ง
  2.1 ครูสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,000 บาท
  2.2 ครูสอนดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,000 บาท
  2.3 ครูสอนนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,000 บาท
  2.4 ครูสอนนาฏศิลป์การแสดงพื้นบ้านอีสาน จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,000 บาท
  2.5 ครูสอนนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,000 บาท
  2.6 ครูสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,000 บาท
 3. ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์มายังวิทยาลัย นาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
ตั้งแต่วันที่ 3-19 ตุลาคม 2565 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://cdanr.bpi.ac.th) ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น