สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 32 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
  2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 15 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 13 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ดำเนินการ ตาม ขั้นตอนดังนี้
(1) ดาวน์โหลดแบบใบสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่ www.korathealth.com “ข่าวประชาสัมพันธ์”
(2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสอบ นำไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมสอบเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งเอกสารภายใน ระยะเวลาที่รับสมัคร (ก่อนการชำระเงินขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณวุฒิที่จะสมัครว่าเป็นไปตามประกาศรับ สมัครหรือไม่ เนื่องจากค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
(3) กรอกรายละเอียดข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้วจัดส่งเอกสารใบสมัคร หลักฐานสำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบของธนาคาร และเอกสารตามข้อ (2) ที่ระบุในประกาศรับสมัคร
นำยื่นสมัครได้ที่ หน่วยงาน – กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
(4) กรอกข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE ด้านล่าง (ต้องกรอกทุกคน) ** QR code ดูในประกาศ**
(5) จัดส่งเอกสารคำขอใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยและสำเนาใบเสร็จของธนาคารที่รับชำระค่าธรรมเนียมสอบพร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร จัดส่งทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนส่งถึง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สมัครพนักงานราชการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280 โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 (นับตามประทับตราส่งเท่านั้น) หรือมายื่นเอกสารด้วยตัวเองได้ตามวันที่ รับสมัคร (เวลาทำการราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 044 465 658 ต่อ 441 หรือ 081, 265 6486
ทั้งนี้ เอกสารที่จัดส่งจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร หากไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนต้นทางรับฝากก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2565 และหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณาให้สมัครงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 044 465 658 ต่อ 102, 441