โรงพยาบาลสังขะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 28 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสังขะ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565