สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท ระหว่างวันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เมื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.bkn.go.th