มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา 11 อัตรา

ผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งโดยมีอายุผลคะแนนไม่เกินกว่า 2 ปี ภายในวันรับสมัครสอบแข่งขัน ต่อไปนี้

 • TOEFL (Paper) คะแนนขั้นต่ำ 550
 • TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
 • TOEFL (BT) คะแนนขั้นต่ำ 74 – 80
 • IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6.5
 • CU – TEP คะแนนขั้นต่ำ 75
 • KU – EPT คะแนนขั้นต่ำ 65
 • TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 700 หากไม่มีผลการทดสอบดังกล่าวให้ทำการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้สมัคร สอบแข่งขันสามารถนำส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น ได้ถึงวันสอบแข่งขัน

วัน เวลา สถานที่รับสมัครและวิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ Download ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม https://www.rmu.ac.th หัวข้อข่าวสมัครงาน และสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 2. สมัครทางไปรษณีย์ให้ดำเนินการดังนี้
 • ชำระเงินค่าสมัครผ่านที่ทำการไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์ และไม่รับเงินสด) สั่งจ่ายธนาณัติตามจำนวนค่าธรรมเนียมการเลือกสรรในนาม นายมัฆวา ยี่สารพัฒน์ บุคลากรปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปณ.โนนศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44001
 • นำใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครให้เรียบร้อย แนบเอกสารให้ครบถ้วน ธนาณัติฉบับจริง (ให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน) ใส่ซองรวมกันแล้วส่งไปรษณีย์ EMS ไปกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44001 (ยื่นสมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4371-3060 หรือ https://www.facebook.com/personnel.rmu ในวันและเวลาราชการ