สำนักงาน ปปส. ภาค 3 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เลขที่ 333 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดขนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด