โรงพยาบาลพังโคน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-18 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร