สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ