โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เฉพาะวันทำการเวลา 08.30 – 16.30 น.(หยุดพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.) ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.cphos.go.th โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมแพ
  2. จัดส่งใบสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ส่งถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมแพ 82 หมู่8 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130 ซึ่งจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และในกรณีจดหมาย
    ประทับตราหรือ ส่งภายหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร จะถือว่าส่งใบสมัครเกินกำหนดระยะเวลาการรับสมัครจะไม่มีการพิจารณาอนุโลม ทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเก็บใบตอบรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยืนยันการสมัครทางไปรษณีย์และ กรณีที่จัดส่งใบสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุณาส่งไฟล์แสกนใบตอบรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่อีเมลล์ hrchumphaehospital@gmail.com
    (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)