วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 (เฉพาะเวลาราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันรบสมัครดังกล่าว โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวนเงิน 300 (สามร้อยบาทถ้วน)