อำเภอเมืองหนองคาย รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา

สถานที่และวันเวลารับสมัคร
*ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ชั้น 2 (ห้องสำนักงานอำเภอ)
*รับสมัครระหว่าง วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 (วัน เวลาราชการ)