ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา

-ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ที่ทำการท่าอากาศยานบุรีรัมย์
-กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานที่ทำการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ภายในวัน และเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการ สอบจำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่สมัคร เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่สามารถขอ คืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ