โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัคลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ประจำปี 2565

 1. พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
  ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 3. นักวิทยาศาสตร์ (งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์) อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ www.udch.go.th หัวข้อสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565