สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 รับสมัครลูกจ้างสมทบ 4 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ) และให้ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ htt://www.audit.go.th/home หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และพิมพ์ออกมาเพื่อเขียนโดยให้ผู้สมัครเลือกว่า ต้องการสมัครปฏิบัติงานที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา หรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์การ รับสมัครสอบดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) จะรับสมัครทางไปรษณีย์ (ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น) และให้ส่งเอกสารหลักฐานการรับสมัครถึง ประธานคณะกรรมการ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นสำคัญ เอกสารสมัครที่ส่ง ภายหลังวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 – 4424 – 1047 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ