โรงพยาบาลปากชม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปากชม เว้นวันหยุดราชการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร