คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 18 มกราคม 2565 โดยกำหนดให้ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th และ กรอกใบสมัครจำนวน 1 ชุด พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ส่งถึง นางมะลิวัลย์ เพิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 วงเล็บมุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 8693001366 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะพยาบาลศาสตร์) จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาท ถ้วน)