โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

(1) ตำแหน่งพยาบาลชีพ จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

(2) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
    อัตราเงินเดือน 8,690 บาท

ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2565 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังปิดรับสมัครหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ