ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 7 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภายในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท ณ วันที่รับสมัคร เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ