มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 4 อัตรา

รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 14,020 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบบาทถ้วน)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาเคมี สาขาชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำแผนกเห็ด สาขาพืชศาสตร์สิ่งทอ และการออกแบบ วุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 8,300 บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำแผนกนาข้าวและโรงสี สาขาพืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบ วุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 8,300 บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำแผนกโคนม สาขาสัตวศาสตร์ วุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน 8,300 บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกบริหารบุคคลและนิติการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.surin.rmuti.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ผู้ที่สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าสมัครตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 บาท และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 50 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่ จ่ายคืนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 044 – 513236 ต่อ 1100 แผนกบริหารบุคคลและนิติการ
2) ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจัดส่งเอกสารใบสมัคร และหลักฐานการสมัครงานด้วยตนเอง ที่แผนกบริหารบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid – 19) ตามที่มหาวิทยาลัย จังหวัด และรัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด
3) กรณีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และไม่สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง สามารถกรอกใบสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ตามลิงค์ https://forms.gle/7tmab5iucDz8xoEw8 https://forms.gle/7tmab5iucDz8xoEw8 และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครงานไปยังแผนกบริหารบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ 145 หมู่ที่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป” ทั้งนี้จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันที่รับสมัครและเอกสารที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราฝากก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และหลังวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา